Георги Цуров, младши полицейски инспектор

Младши полицейският инспектор Георги Цуров е част от Районното управление на полицията (РУП) в Оряхово, като част от участъка в гр. Мизия.

Младши полицейският инспектор осъществява системна превантивна дейност в Крушовица, като обръща особено внимание на места с концентрация на правонарушения, информира гражданите за по-характерни престъпления, начина им на извършване и възможните форми и методи за предпазване от тях.

При прием на граждани младши полицейският инспектор изслушва, приема и регистрира техните предложения, сигнали и жалби, извършва проверка по тях и в законоустановения срок ги уведомява писмено за резултатите.

Приемно време:

Вторник – 10.00 – 12.00 ч. 
Петък – 13.00 – 15.00 ч.

Приемна: в Кметството на с. Крушовица

За контакт: 

0885 964 866